金刚经原文网

《大方广佛华严经注音》62

ěr shí wãn shū shī lì pú sà quàn zhū bǐ qiū fā ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí xīn yǐ jiàn cì nán尔时,文殊师利菩萨劝诸比丘,发阿耨多罗三藐三菩提心已,渐次南xíng jīng lì rãn jiān zhì fú...
《大方广佛华严经注音》62

《大方广佛华严经注音》80

ěr shí shàn cái tïng zǐ yī mí lâ pú sà mï hē sà jiào jiàn cì ãr xíng jīng yïu yī bǎi yī shí yú chãng尔时,善财童子依弥勒菩萨摩诃萨教,渐次而行,经由一百一十余城yǐ dào pǔ mãn guï sū mï nà...
《大方广佛华严经注音》80

《大方广佛华严经注音》65

ěr shí shàn cái tïng zǐ yú shàn zhī shí suǒ qǐ zuì jí zūn zhîng xīn shēngguǎng dà qīngjìng jiě chángniàn尔时,善财童子于善知识所,起最极尊重心,生 广大清净解,常念dà châng zhuān qiú fï zhì y...
《大方广佛华严经注音》65

《大方广佛华严经注音》70

ěr shí shàn cái tïng zǐ yú xǐ mù guān chá zhîngshēng yâ shãn suǒ wãn pǔ xǐ chuáng xiâ tuō mãn xìn jiě qù尔时,善财童子于喜目观察众 生夜神所,闻普喜 幢 解脱门,信解趣rù liǎo zhī suí shùn sī ...
《大方广佛华严经注音》70

《大方广佛华严经注音》64

þr shí shàn cái tïng zǐ mýngshàn zhÿ shí lì yÿ shàn zhÿ shí jiào niànshàn zhÿ shí yǔ yú shàn zhÿ shí shýn尔时,善财童子蒙善知识力,依善知识教,念善知识语,于善知识深xÿn ài lâ zuî shì niàn ...
《大方广佛华严经注音》64

《大方广佛华严经注音》61

ěr shí pǔ xián pú sà mï hē sà pǔ guān yí qiâ pú sà zhîng huì yǐ děng fǎ jiâ fāngbiàn děng xū kōng尔时,普贤菩萨摩诃萨普观一切菩萨众会,以等法界方便,等虚空jiâ fāngbiàn děngzhîngshēng jiâ f...
《大方广佛华严经注音》61

《大方广佛华严经注音》63

ěr shí shàn cái tïng zǐ yì xīn zhângniàn fǎ guāngmíng fǎ mãn shēn xìn qù rù zhuānniàn yú fï bù duàn尔时,善财童子一心正念法光明法门,深信趣入,专念于佛,不断sān bǎo tàn lí yù xìng niànshàn...
《大方广佛华严经注音》63

《大方广佛华严经注音》69

ěr shí shàn cái tïng zǐ liǎo zhī bǐ pï shān pï yǎn dǐ yâ shãn chū fā pú tí xīn suǒ shēng pú sà zàng尔时,善财童子,了知彼婆珊婆演底夜神初发菩提心所生菩萨藏,suǒ fā pú sà yuàn suǒ jìng pú ...
《大方广佛华严经注音》69

《大方广佛华严经注音》66

ěr shí shàn cái tïng zǐ yú míng zhì jū shì suǒ wãn cǐ xiâ tuō yǐ yïu bǐ fú dã hǎi zhì bǐ fú dã尔时,善财童子于明智居士所,闻此解脱已,游彼福德海,治彼福德tián yǎng bǐ fú dã shān qù bǐ fú...
《大方广佛华严经注音》66

《大方广佛华严经注音》68

ěr shí shàn cái tïng zǐ dà zhì guāngmíngzhào qǐ qí xīn sī wãi guān chá jiàn zhū fǎ xìng dã liǎo尔时,善财童子,大智光明照启其心,思惟观察:见诸法性,得了zhī yí qiâ yán yīn tuï luï ní mãn d...
《大方广佛华严经注音》68
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 版权所有:金刚经原文网