金刚经原文网

当前位置:首页 > 金刚经原文

金刚经简体版注音

时间:2019-03-28 18:56:12     编辑:朱镶霞

rú shì·shì zūn·rú lái yǒu fó yǎn·

如是·世尊·如来有佛眼·

xū pú tí·yú yì yún hé·rú héng hé zhōng suǒ yǒu shā·

须菩提·于意云何·如恒河中所有沙·

fó shuō shì shā fǒu·rú shì·shì zūn·rú lái shuō shì shā·

佛说是沙不·如是·世尊·如来说是沙·

xū pú tí·yú yì yún hé·rú yī héng hé zhōng suǒ yǒu shā·

须菩提·于意云何·如一恒河中所有沙·

yǒu rú shì shā děng héng hé·shì zhū héng hé suǒ yǒu shā shù·

有如是沙等恒河·是诸恒河所有沙数·

fó shì jiè rú shì·nìng wéi duō fǒu·shèn duō·shì zūn·

佛世界如是·宁为多不·甚多·世尊·

fó gào xū pú tí·ěr suǒ guó tǔ zhōng·suǒ yǒu zhòng shēng·

佛告须菩提·尔所国土中·所有众生·

ruò gàn zhǒng xīn·rú lái xī zhī·hé yǐ gù·rú lái shuō zhū xīn·

若干种心·如来悉知·何以故·如来说诸心·

jiē wéi fēi xīn·shì míng wéi xīn·suǒ yǐ zhě hé·xū pú tí·

皆为非心·是名为心·所以者何·须菩提·

guò qù xīn bù kě dé·xiàn zài xīn bù kě dé·wèi lái xīn bù kě dé·

过去心不可得·现在心不可得·未来心不可得·

fǎ jiè tōng huà fēn dì shí jiǔ

法界通化分第十九

xū pú tí·yú yì yún hé·

须菩提·于意云何·

ruò yǒu rén mǎn sān qiān dà qiān shì jiè qī bǎo·

若有人满三千大千世界七宝·

yǐ yòng bù shī·shì rén yǐ shì yīn yuán·dé fú duō fǒu·

以用佈施·是人以是因缘·得福多不·

rú shì·shì zūn·cǐ rén yǐ shì yīn yuán·dé fú shèn duō xū pú tí·

如是·世尊·此人以是因缘·得福甚多·须菩提·

ruò fú dé yǒu shí·rú lái bù shuō dé fú dé duō·

若福德有实·如来不说得福德多·

yǐ fú dé wú gù·rú lái shuō dé fú dé duō·

以福德无故·如来说得福德多·

lí sè lí xiāng fēn dì èr shí

离色离相分第二十

xū pú tí·yú yì yún hé·fó kě yǐ jù zú sè shēn jiàn fǒu·

须菩提·于意云何·佛可以具足色身见不·

fǒu yě·shì zūn·rú lái bù yīng yǐ jù zú sè shēn jiàn·hé yǐ gù·

不也·世尊·如来不应以具足色身见·何以故·

rú lái shuō jù zú sè shēn·jí fēi jù zú sè shēn·

如来说具足色身·即非具足色身·

shì míng jù zú sè shēn·

是名具足色身·

xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái kě yǐ jù zú zhū xiāng jiàn fǒu·

须菩提·于意云何·如来可以具足诸相见不·

fǒu yě·shì zūn·rú lái bù yīng yǐ jù zú zhū xiāng jiàn·hé yǐ gù·

不也·世尊·如来不应以具足诸相见·何以故·

rú lái shuō zhū xiāng jù zú·jí fēi zhū xiāng jù zú·

如来说诸相具足·即非具足·

shì míng zhū xiāng jù zú·

是名诸相具足·

fēi shuō suǒ shuō fēn dì èr shí yī

非说所说分第二十一

xū pú tí·rǔ wù wèi rú lái zuò shì niàn·

须菩提·汝勿谓如来作是念·

wǒ dāng yǒu suǒ shuō fa·mò zuò shì niàn·

我当有所说法·莫作是念·

hé yǐ gù ruò rén yán rú lái yǒu suǒ shuō fa jí wéi bàng fó·

何以故·若人言如来有所说法·即为谤佛·

bù néng jiě wǒ suǒ shuō gù·xū pú tí·shuō fa zhě·

不能解我所说故·须菩提·说法者·

wú fǎ kě shuō·shì míng shuō fa·

无法可说·是名说法·

ěr shí huì mìng xū pú tí bái fó yán·shì zūn·

尔时慧命须菩提白佛言·世尊·

pō yǒu zhòngshēng·yúwèi láishì·wénshuō shì fǎ·shēng xìn xīn fǒu·

颇有众生·于未来世·闻说是法·生信心不·

fó yán·xū pú tí·bǐ fēi zhòng shēng·fēi bù zhòng shēng·hé yǐ gù·

佛言·须菩提·彼非众生·非不众生·何以故·

xū pú tí·zhòng shēng zhòng shēng zhě·

须菩提·众生众生者·

rú lái shuō fēi zhòng shēng·shì míng zhòng shēng·

如来说非众生·是名众生·

wú fǎ kě dé fēn dì èr shí èr

无法可得分第二十二

xū pú tí bái fóyán·shìzūn·fó dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

须菩提白佛言·世尊·佛得阿耨多罗三藐三菩提·

wéi wú suǒ dé yē·fó yán·rú shì rú shì·xū pú tí·

为无所得耶·佛言·如是如是·须菩提·

wǒ yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·nǎi zhì wú yǒu shǎo fǎ kě dé·

我于阿耨多罗三藐三菩提·乃至无有少法可得·

shì míng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

是名阿耨多罗三藐三菩提·

jìng xīn xíng shàn fēn dì èr shí sān

净心行善分第二十三

fù cì xū pú tí·shì fǎ píng děng·wú yǒu gāo xià·

复次须菩提·是法平等·无有高下·

shì míng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

是名阿耨多罗三藐三菩提·

yǐ wú wǒ·wú rén·wú zhòng shēng·wú shòu zhě·xiū yī qiē shàn fǎ·

以无我·无人·无众生·无寿者·修一切善法·

zé dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·xū pú tí·

则得阿耨多罗三藐三菩提·须菩提·

suǒ yán shàn fǎ zhě·rú lái shuō jí fēi shàn·fǎ shì míng shàn fǎ·

所言善法者·如来说即非善法·是名善法·

fú zhì wú bǐ fēn dì èr shí sì

福智无比分第二十四

xū pú tí·ruò sān qiān dà qiān shì jiè zhōng·

须菩提·若三千大千世界中·

suǒ yǒu zhū xū mí shān wáng·

所有诸须弥山王·

rú shì děng qī bǎo jù·yǒu rén chí yòng bù shī·

如是等七宝聚·有人持用佈施·

ruò rén yǐ cǐ bō rě bō luó mì jīng·nǎi zhì sì jù jì děng·

若人以此般若波罗蜜经·乃至四句偈等·

shòu chí dú sòng·wéi tā rén shuō·yú qián fú dé·

受持读诵·为他人说·于前福德·

bǎi fēn bù jí yī·bǎi qiān wàn yì fēn·

百分不及一·百千万亿分·

nǎi zhì suàn shù pì yù suǒ bù néng jí·

乃至算数譬喻所不能及·

huà wú suǒ huà fēn dì èr shí wǔ

化无所化分第二十五

xū pú tí·yú yì yún hé·rǔ děng wù wèi rú lái zuò shì niàn·

须菩提·于意云何·汝等勿谓如来作是念·

wǒ dāng dù zhòng shēng·xū pú tí·mò zuò shì niàn·hé yǐ gù·

我当度众生·须菩提·莫作是念·何以故·

shí wú yǒu zhòng shēng rú lái dù zhě·

实无有众生如来度者·

ruò yǒu zhòng shēng rú lái dù zhě·

若有众生如来度者·

rú lái jí yǒu wǒ rén zhòng shēng shòu zhě·xū pú tí·

如来即有我人众生寿者·须菩提·

rú lái shuō yǒu wǒ zhě·zé fēi yǒu wǒ·

如来说有我者·即非有我·

ér fán fū zhī rén yǐ wéi yǒu wǒ·xū pú tí·fán fū zhě·

而凡夫之人以为有我·须菩提·凡夫者·

rú lái shuō zé fēi fán fū·shì míng fán fū·

如来说即非凡夫·是名凡夫·

fǎ shēn fēi xiāng fēn dì èr shí liù

法身非相分第二十六

xū pú tí·yú yì yún hé·kě yǐ sān shí èr xiāng guān rú lái fǒu·

须菩提·于意云何·可以三十二相观如来不·

xū pú tí yán·rú shì rú shì·yǐ sān shí èr xiāng guān rú lái·

须菩提言·如是如是·以三十二相观如来·

fó yán·xū pú tí·ruò yǐ sān shí èr xiāng guān rú lái zhě·

佛言·须菩提·若以三十二相观如来者·

zhuǎn lún shèng wáng·jí shì rú lái·

转轮圣王·即是如来·

本文链接:金刚经简体版注音

上一篇:为什么金刚经晚上不能念

下一篇:金刚经注音版香赞

推荐阅读

金刚经全文多少字 金刚经原文繁体 金刚经心咒注音版 金刚经简体版注音 金刚经注音版香赞
金刚经原文网版权所有 |网站地图
浙ICP备15039727号-58