金刚经原文网

当前位置:首页 > 金刚经原文

金刚经简体版注音

时间:2019-03-28 18:56:12     编辑:朱镶霞

wú shòu zhě xiāng·hé yǐ gù·wǒ yú wǎng xī jié jié zhī jiě shí·

无寿者相·何以故·我于往昔节节支解时·

yǒu wǒ xiāng·rén xiāng·zhòng shēng xiāng·shòu zhě xiāng

若有我相·人相·众生相·寿者相·

yīng shēng chēn hèn·xū pú tí·

应生瞋恨·须菩提·

yòu niàn guò qù yú wǔ bǎi shì·zuò rěn rǔ xiān rén·yú ěr suǒ shì·

又念过去于五百世·作忍辱仙人·于尔所世·

wú wǒ xiāng·wú rén xiāng·wú zhòng shēng xiāng·wú shòu zhě xiāng·

无我相·无人相·无众生相·无寿者相·

shì gù xū pú tí·pú sà yīng lí yī qiē xiāng·

是故须菩提·菩萨应离一切相·

fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn·bù yīng zhù sè shēng xīn·

发阿耨多罗三藐三菩提心·不应住色生心·

bù yīng zhù shēng xiāng wèi chù fǎ shēng xīn·

不应住声香味触法生心·

yīng shēng wú suǒ zhù xīn·ruò xīn yǒu zhù·jí wéi fēi zhù

应生无所住心·若心有住·即为非住·

shì gù fó shuō pú sà xīn·bù yīng zhù sè bù shī·

是故佛说菩萨心·不应住色佈施·

xū pú tí·pú sà wéi lì yì yī qiē zhòng shēng gù·yīng rú shì bù shī·

须菩提·菩萨为利益一切众生故·应如是佈施·

rú lái shuō yī qiē zhū xiāng·jí shì fēi xiāng·

如来说一切诸相·即是非相·

yòu shuō yī qiē zhòng shēng·jí fēi zhòng shēng。xū pú tí·

又说一切众生·即非众生·须菩提·

rú lái shì zhēn yǔ zhě·shí yǔ zhě·rú yǔ zhě·bù kuáng yǔ zhě·

如来是真语者·实语者·如语者·不狂语者·

bù yì yǔ zhě·xū pú tí·rú lái suǒ dé cǐ fǎ·cǐ fǎ wú shí wú xū·

不异语者·须菩提·如来所得法·此法无实无虚·

xū pú tí·ruò pú sà xīn zhù yú fǎ ér xíng bù shī·

须菩提·若菩萨心住于法而行佈施·

rú rén rù ān·zé wú suǒ jiàn·

如人入暗·即无所见·

ruò pú sà xīn bù zhù fǎ ér xíng bù shī·

若菩萨心不住法而行佈施·

rú rén yǒu mù·rì guāng míng zhào·jiàn zhǒng zhǒng sè·

如人有目·日光明照·见种种色·

xū pú tí·dāng lái zhī shì·ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén·

须菩提·当来之世·若有善男子善女人·

néng yú cǐ jīng shòu chí dú sòng·zé wéi rú lái yǐ fó zhì huì·

能于此经受持读诵·即为如来以佛智慧·

xī zhī shì rén·xī jiàn shì rén·

悉知是人·悉见是人·

jiē dé chéng jiù wú liàng wú biān gōng dé·

皆得成就无量无边功德·

chí jīng gōng dé fēn dì shí wǔ

持经功德分第十五

xū pú tí·ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén·

须菩提·若有善男子善女人·

chū rì fēn yǐ héng hé shā děng shēn bù shī·

初日分以恒河沙等身佈施·

zhōng rì fēn fù yǐ héng hé shā děng shēn bù shī·

中日分复以恒河沙等身佈施·

hòu rì fēn yì yǐ héng hé shā děng shēn bù shī·

后日分亦以恒河沙等身佈施·

rú shì wú liàng bǎi qiān wàn yì jié·yǐ shēn bù shī·

如是无量百千万亿劫·以身佈施·

ruò fù yǒu rén wén cǐ jīng diǎn·xìn xīn bù nì·qí fú shèng bǐ·

若复有人闻此经典·信心不逆·其福胜彼·

hé kuàng shū xiě shòu chí dú sòng·wèi rén jiě shuō·

何况书写受持读诵·为人解说·

xū pú tí·yǐ yào yán zhī·shì jīng yǒu bù kě sī yì·

须菩提·以要言之·是经有不可思议·

bùkě chēng liàng·wú biān gōng dé·rú lái wéi fā dà chéng zhě shuō·

不可称量·无边功德·如来为发大乘者说·

wéi fā zuì shàng chéng zhě shuō·

为发最上乘者说·

ruò yǒu rén néng shòu chí dú sòng·guǎng wèi rén shuō·

若有人能受持读诵·广为人说·

rú lái xī zhī shì rén·xī jiàn shì rén·

如来悉知是人·悉见是人·

jiē dé chéng jiù bù kě liàng·bù kě chēng·wú yǒu biān·

皆得成就不可量·不可称·无有边·

bù kě sī yì gōng dé·rú shì rén děng·

不可思议功德·如是人等·

jí wéi hè dān rú lái ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

即为荷担如来阿耨多罗三藐三菩提·

hé yǐ gù·xū pú tí·ruò yao xiǎo fǎ zhě·

何以故·须菩提·若乐小法者·

zhe wǒ jiàn·rén jiàn·zhòng shēng jiàn·shòu zhě jiàn·

著我见·人见·众生见·寿者见·

zé yú cǐ jīng·bù néng tīng shòu dú sòng·wèi rén jiě shuō·

则于此经·不能听受读诵·为人解说·

xū pú tí·zài zài chù chù·ruò yǒu cǐ jīng·

须菩提·在在处处·若有此经·

yī qiē shì jiān tiān rén ā xiū luó·suǒ yīng gōng yǎng·dāng zhī cǐ chǔ·

一切世间天人阿修罗·所应供养·当知此处·

zé wéi shì tǎ·jiē yīng gōng jìng·zuò lǐ wéi rào·

则为是塔·皆应恭敬·作礼围绕·

yǐ zhū huá xiāng·ér sàn qí chǔ·

以诸华香·而散其处·

néng jìng yè zhàng fēn dì shí liù

能净业障分第十六

fù cì xū pú tí·shàn nán zǐ shàn nǚ rén·shòu chí dú sòng cǐ jīng·

复次须菩提·善男子善女人·受持读诵此经·

ruò wèi rén qīng jiàn·shì rén xiān shì zuì yè·yīng duò è dào·

若为人轻贱·是人先世罪业·应堕恶道·

yǐ jīn shì rén qīng jiàn gù·xiān shì zuì yè·zé wéi xiāo miè·

以今世人轻贱故·先世罪业·则为消灭·

dāng dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·xū pú tí·

当得阿耨多罗三藐三菩提·须菩提·

wǒ niàn guò qù wú liàng ā sēng qí jié·yú rán dēng fó qián·

我念过去无量阿僧祇劫·于然灯佛前·

dé zhí bā bǎi sì qiān wàn yì nà yóu tā zhū fó·

得值八百四千万亿那由他诸佛·

xī jiē gōng yǎng chéng shì·

悉皆供养承事·

wú kōng guò zhě·ruò fù yǒu rén·yú hòu mò shì·

无空过者·若复有人·于后末世·

néng shòu chí dú sòng cǐ jīng·suǒ dé gōng dé·

能受持读诵此经·所得功德·

yú wǒ suǒ gōng yǎng zhū fó gōng dé·bǎi fēn bù jí yī·

于我所供养诸佛功德·百分不及一·

qiān wàn yì fēn·nǎi zhì suàn shù pì yù suǒ bù néng jí·

千万亿分·乃至算数譬喻所不能及·

xū pú tí·ruò shàn nán zǐ shàn nǚ rén·yú hòu mò shì·

须菩提·若善男子善女人·于后末世·

yǒu shòu chí dú sòng cǐ jīng·suǒ dé gōng dé·wǒ ruò jù shuō zhě·

有受持读诵此经·所得功德·我若具说者·

huò yǒu rén wén·xīn jé kuáng luàn·hú yí bù xìn·

或有人闻·心即狂乱·狐疑不信·

xū pú tí·dāng zhī shì jīng yì bù kě sī yì·guǒ bào yì bù kě sī yì·

须菩提·当知是经义不可思议·果报亦不可思议·

jiu jìng wu wǒ fēn dì shí qi

究竟无我分第十七

ěr shí xū pú tí bái fó yán·shì zūn·shàn nán zǐ shàn nǚ rén·

尔时须菩提白佛言·世尊·善男子善女人·

fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn·yún hé yīng zhù·

发阿耨多罗三藐三菩提心·云何应住·

yún hé xiáng fú qí xīn·fó gào xū pú tí·shàn nán zǐ shàn nǚ rén·

云何降伏其心·佛告须菩提·善男子善女人·

fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn zhě·dāng shēng rú shì xīn·

发阿耨多罗三藐三菩提者·当生如是心·

wǒ yīng miè dù yī qiē zhòng shēng·miè dù yī qiē zhòng shēng yǐ·

我应灭度一切众生·灭度一切众生已·

ér wú yǒu yī zhòng shēng shí miè dù zhě·hé yǐ gù·

而无有一众生实灭度者·何以故·

xū pú tí·ruò pú sà yǒu wǒ xiāng·rén xiāng·zhòng shēng xiāng·

须菩提·若菩萨有我相·人相·众生相·

shòu zhě xiāng·zé fēi pú sà·suǒ yǐ zhě hé·xū pú tí·

寿者相·则非菩萨·所以者何·须菩提·

shí wú yǒu fǎ fā·ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn zhě·

实无有法·发阿耨多罗三藐三菩提者·

xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yú rán dēng fó suǒ·

须菩提·于意云何·如来于然灯佛所·

yǒu fǎ dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí fǒu·

有法得阿耨多罗三藐三菩提不·

fǒu yě·shì zūn·rú wǒ jiě fó suǒ shuō yì·

不也·世尊·如我解佛所说义·

fó yú rán dēng fó suǒ wú yǒu fǎ dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

佛于然灯佛所无有法得阿耨多罗三藐三菩提·

fó yán·rú shì rú shì·xū pú tí·shí wú yǒu fǎ·

佛言·如是如是·须菩提·实无有法·

rú lái dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·xū pú tí·

如来得阿耨多罗三藐三菩提·须菩提·

ruò yǒu fǎ·rú lái dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí zhě·

若有法·如来得阿耨多罗三藐三菩提者·

rán dēng fó zé bù yǔ wǒ shòu jì·rǔ yú lái shìédāng dé zuò fó·

然灯佛则不与我受记·汝于来世·当得作佛·

hào shì jiā móu ní·yǐ shí wú yǒu fǎ·

号释迦牟尼·以实无有法·

dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

得阿耨多罗三藐三菩提·

shì gù rán dēng fó yǔ wǒ shòu jì·zuò shì yán·

是故然灯佛与我受记·作是言·

rǔ yú lái shì·dāng dé zuò fó·hào shì jiā móu ní·hé yǐ gù·

汝于来世·当得作佛·号释迦牟尼·何以故·

rú lái zhě·jí zhū fǎ rú yì·

如来者·即诸法如义·

ruò yǒu rén yán rú lái dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

若有人言·如来得阿耨多罗三藐三菩提·

xū pú tí·shí wú yǒu fǎ·fó dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

须菩提·实无有法·佛得阿耨多罗三藐三菩提·

xū pú tí·rú lái suǒ dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí·

须菩提·如来所得阿耨多罗三藐三菩提·

yú shì zhōng wú shí wú xū·shì gù rú lái shuō yī qiē fǎ·

于是中无实无虚·是故如来说一切法·

jiē shì fó fǎ·xū pú tí·suǒ yán yī qiē fǎ zhě·jí fēi yī qiē fǎ·

皆是佛法·须菩提·所言一切法者·即非一切法·

shì gù míng yī qiē fǎ·xū pú tí·pì rú rén shēn cháng dà·

是故名一切法·须菩提·譬如人身长大·

xū pú tí yán·shì zūn·rú lái shuō rén shēn cháng dà·

须菩提言·世尊·如来说人身长大·

jí wéi fēi dà shēn·shì míng dà shēn·xū pú tí·pú sà yì rú shì·

即为非大身·是名大身·须菩提·菩萨亦如是·

ruò zuò shì yán·wǒ dāng miè dù wú liàng zhòng shēng·

若作是言·我当灭度无量众生·

jí bù míng pú sà·hé yǐ gù·xū pú tí·shí wú yǒu fǎ·míng wéi pú sà·

即不名菩萨·何以故·须菩提·实无有法·名为菩萨·

shìgù fó shuō yī qiē fǎ·wú wǒ·wú rén·wú zhòng shēng·wú shòu zhě·

是故佛说一切法·无我·无人·无众生·无寿者·

xū pú tí·ruò pú sà zuò shì yán·wǒ dāng zhuāng yán fó tǔ·

须菩提·若菩萨作是言·我当庄严佛土·

shì bù míng pú sà·hé yǐ gù·rú lái shuō zhuāng yán fó tǔ zhě·

是不名菩萨·何以故·如来说庄严佛土者·

jí fēi zhuāng yán·shì míng zhuāng yán·xū pú tí·

即非庄严·是名庄严·须菩提·

ruò pú sà tōng dá wú wǒ fǎ zhě·rú lái shuō míng zhēn shi pú sà·

若菩萨通达无我法者·如来说名真是菩萨·

yī tǐ tóng guān fēn dì shí bā

一体同观分第十八

xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu ròu yǎn fǒu·

须菩提·于意云何·如来有肉眼不·

rú shì·shì zūn·rú lái yǒu ròu yǎn·

如是·世尊·如来有肉眼·

xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu tiān yǎn fǒu·

须菩提·于意云何·如来有天眼不·

rú shì·shì zūn·rú lái yǒu tiān yǎn·

如是·世尊·如来有天眼·

xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu huì yǎn fǒu·

须菩提·于意云何·如来有慧眼不·

rú shì·shì zūn·rú lái yǒu huì yǎn·

如是·世尊·如来有慧眼·

xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu fǎ yǎn fǒu·

须菩提·于意云何·如来有法眼不·

rú shì·shì zūn·rú lái yǒu fǎ yǎn·

如是·世尊·如来有法眼·

xū pú tí·yú yì yún hé·rú lái yǒu fó yǎn fǒu·

须菩提·于意云何·如来有佛眼不·

本文链接:金刚经简体版注音

上一篇:为什么金刚经晚上不能念

下一篇:金刚经注音版香赞

推荐阅读

金刚经全文多少字 金刚经原文繁体 金刚经心咒注音版 金刚经简体版注音 金刚经注音版香赞
金刚经原文网版权所有 |网站地图
浙ICP备15039727号-58